• แบบทดสอบ Pre O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3

  Self enrolment
 • ส่งโครงการสอนภาคเรียนที่ 2/2556

  Self enrolment
 • หน่วยที่ 1 จิตอาสาประชาธิไตย
  หน่วยที่ 2 ค่ายอาสานำใจจากพี่สู่น้อง

  Self enrolment
 • การไฟฟ้านครหลวงตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นรากฐานอนาคตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ จริยธรรม และ ศีลธรรม ในทิศทางที่ไม่เหมาะสม และยั่งยืน กฟน. ได้ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ www.youngmea.com สำหรับสมาชิก Young MEA ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่มารวมพลังกัน สร้างสรรกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์นี้ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation