• ฉันพัฒนาได้,ฉันกับคนรอบข้าง,เรียนรู้อย่างเข้าใจ,ทางออกของชีวิต,การฟังอย่างเข้าใจ

  Self enrolment
 • กิจกรรมแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา กำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งในด้านการศึกษาและอาชีพ ส่วนตัวและสังคม  อีกทั้งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถปรับตนและดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นสุข 

   การจัดกิจกรรมแนะแนว มีขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละด้านจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ดังนี้

  1. ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รู้จัก แสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม
  2. ด้านอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพ                อย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัดและสนใจ
  3. ด้านส่วนตัวและสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีทักษะชีวิต และสามารถปรับตัว ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นประโยชน์และมีความสุข

   

  ดังนั้น การจัดกิจกรรมแนะแนวจึงจำเป็นต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับชั้น และมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

  Self enrolment
 •  
  1. การรู้จัก เข้าใจ รักและ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
  2. การวางแผนด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม
  3. การปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข

  Self enrolment
 • เรียนรู้สู่อนาคต  อาชีพที่สนใจ  ชายหญิงคิดต่าง  ชีวิตฮึดสู้

  [แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒)]

  Self enrolment
 • ก 33901  มุ่งมั่นสู่เป้าหมายอนาคต  ชีวิตมีค่า ชีวิตมีเป้าหมาย
  รู้คุณแผ่นดิน 
  และชีวิตกับการทำงาน
  [แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒)]

   

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation