• ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดีจากสื่อ

  สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  2. สามารถใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

  3. สามารถนําเสนอความคิดรวบยอด ด้วยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆกัน

  4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

  5. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและอาช ั ีพ

  6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน

  7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ / หรือด้านอาชีพ

  Self enrolment
 • รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาศัพท์ สำนวน ใช้ภาษา ท่านทาง น้ำเสียงความรู้สึก อธิบาย ตีความ ถ่ายโอน สรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสาร แลกเปลียนข้อมูล น้ำเสนอ อภิปราย บรรยาย ถ่ายโอน ปฎิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน บทน้อยกรอง บทสนทนา เรื่องสั้น ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ใช้เคื่องหมายวรรคตอน เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงจากสื่อประเภทต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีสนทนา เขียน สรุปในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในห้องเรียนและสถานศึกษาพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพเข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้างแสดงออกอย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน และมีขันติธรรม

  รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

  ต1.1 ม.1/1,2,3,4

  ต1.2 ม.1/1,2,3,4,5

  ต1.3 ม.1/1,2,3

  ต2.1 ม.1./1,2,3

  ต2.2 ม.1/1,2

  ต3.1 ม.1/1

  ต4.1 ม.1/1

  ต4.2 ม.1/1

  Self enrolment
 • สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร   :  มฐ. ต1.1      มฐ. ต1.2     มฐ. ต1.3

  สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม   :   มฐ. ต2.1     มฐ. ต2.2

  สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  :  มฐ. ต3.1

  สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  :  มฐ. ต4.1  มฐ. ต4.2

    

   

  Self enrolment
 • ความรู้เรื่อง ภาษาจีนเบื้องต้น,  态度与情感,  家庭生活,   学校生活 ,

  日常生活 , 复习课一   

  Self enrolment
 • ศึกษาคำศัพท์  สำนวน  ไวยากรณ์ทางภาษา ...........เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นประโยชน์  คุณค่าของภาษาฝรั่งเศส   มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รักการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส และฝึกฝนอย่างจริงจัง ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ

  Self enrolment
 • การฝึกทักษะการอ่านบทอ่านที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียง ตีความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร จากสื่อสิ่งพิมพ์ การขอและให้ข้อมูล พูดหรือเขียน อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบ แสดงความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน

  Self enrolment
 • กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาของครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดโดยนักเรียนจะต้องรวมกลุ่มคิดโครงงานและแสดงโครงงานกลุ่มละ 1 เรื่อง

  Self enrolment
 •         ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนแสดงเปรียบเทียบความเหมือนและอธิบายความแตกต่างระหว่างการประโยคต่างๆและการลำดับคำตามโครงสร้างของประโยคของภาษาได้

  Self enrolment
 •         ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงสื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ

  Self enrolment
 • การอ่านข้อความและบอกสาระสำคัญของข้อความที่อ่านได้

  Self enrolment
 • -พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง ประเด็น ข่าว  เหตุการณ์ที่ฟัง และอ่านอย่างเหมาะสม

  (Passive Voice)

  ต 1.2  ตัวชี้วัดที่ 4

  ต 2.1  ตัวชี้วัดที่ 1

  ต 3.1  ตัวชี้วัดที่ 1

   

  Self enrolment
 • เข้าใจ น้ำเสียง ความรู้สึกของผู้พูด คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความวิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี สื่อที่เป็นความเรียง และไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็กทรอนิกส์ หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนสิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่าง และสวัสดิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่างๆแสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นเจรจาโน้มน้าวต่อรอง เกี่ยวกับประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆในท้องถิ่น ด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ นำเสนอ บทกวี หรือบทละครสั้น โดยใช้เค้าโครงตามแนวคิดของเจ้าของภาษา ด้วยความเพลิดเพลิน เข้าร่วมกิจกรรม เปรียบเทียบ และนำความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างวิจารณญาณ เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้เพื่อขยายโลกทัศน์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสารคดี บันเทิงคดีอย่างมีวิจารณญาณ  โดยผู้เรียนศึกษาเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มีความรู้ความเข้าใจ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความมั่นใจด้วยทักษะกระบวนการต่างๆ  ทั้งยังมีนิสัยรักการอ่าน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และเป็นพลโลกที่ดี

  มฐ.1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation