• มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่ได้อ่าน ฟัง และดู  พูดและเขียนได้ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ เลือกอ่านหนังสือได้อย่างกว้างขวางเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการบันเทิง มีมารยาทในการใช้ภาษา เห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เกิดความประทับใจในศิลปะการประพันธ์ สามารถนำไปกล่าวอ้างได้ พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

   มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   มฐ. ท 1.1 ม.2 /1,2,3,4,5,6,7 และ 8  มฐ. ท 2.1 ม.2 /1,2,3,4,6,7 และ 8  มฐ. ท 3.1 ม.2 /1,2,3,4,5 และ 6 มฐ. ท 4.1 ม.2 /1,3,4,  มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5

 • การใช้ห้องสมุด  เพื่อให้เห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของห้องสมุด  ในการศึกษาค้นคว้า  ระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด  ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด  บริการและกิจกรรมของห้องสมุด  การใช้หนังสืออ้างอิง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  การจัดหนังสือบนชั้น

  Self enrolment
 •            อ่านศัพท์  สำนวน  วิเคราะห์โวหารต่างๆ  คำบริบท  แหล่งการเรียนรู้  อ่านวิเคราะห์  ประเมินค่า  เล่าเรื่อง  อ่านย่อความ  อ่านตรวจความรู้  อ่านในใจ  อ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง  วิเคราะห์  วิจารณ์  ท่องจำคำประพันธ์ที่ชอบ  เลือกอ่านหนังสือ  สื่อสารสนเทศ  มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านในสิ่งที่เป็นประโยชน์

              เขียนเรียงความ  ย่อความร้อยแก้วร้อยกรอง  เขียนอธิบาย  เขียนชี้แจง  เขียนโต้แย้ง  เขียนรายงาน  เขียนเล่าเรื่อง  มีมารยาท  มีนิสัยรักการเขียน  ศึกษาค้นคว้า  ใช้ภาษาเขียนอย่างอย่างประณีต  จดบันทึกข้อมูล  เขียนคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ   กลอนดอกสร้อย  

              สรุปความจับประเด็นสำคัญ  วิเคราะห์  วินิจฉัยข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  จุดประสงค์ของเรื่องที่ฟัง  ดู  ใช้น้ำเสียง  กิริยาท่าทาง  ใช้ถ้อยคำของผู้พูดแสดงทรรศนะการฟัง  ดูสื่ออย่างมีวิจารณญาณ  พูดเสนอความรู้  ความคิด  วิเคราะห์เนื้อหาการพูดในโอกาสต่างๆ  พูดในที่ประชุม  ประเมินการพูด  มีมารยาทในการดูและพูด  การพูดสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง       

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

                     ฝึกการฟัง  ดู  พูด  อ่าน เขียน โดยฟังและดูสื่อโน้มน้าวใจ เรื่องเล่า พูดสรุปความ เล่าเรื่อง      แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่า อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง    อ่านจับใจความ     อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม    คัดลายมือ      ท่องจำบทอาขยาน แนะนำตนเอง     แนะนำสถานที่สำคัญ บรรยาย ย่อความ แสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัว รายงานการศึกษาค้นคว้า

                   หลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง    หลักการอ่านจับใจความ ความหมายและตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น    ความหมายของคำตามบริบท   หลักการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย      หลักการเขียนแนะนำ      หลักการเขียนบรรยาย หลักการเขียนย่อความ      หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น หลักการเขียนจดหมายส่วนตัว หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า     หลักการพูดสรุปความ      หลักการพูดเล่าเรื่อง  หลักการพูดแสดงความคิดเห็น     เสียงในภาษา      ชนิดและหน้าที่ของคำ   การใช้คำ        สำนวนสุภาษิตคำพังเพย

                    มีมารยาทในการอ่าน   การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน

  Self enrolment
 •      ศึกษาเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท้องถิ่น โดยสรุปเนื้อหา วิเคราะห์อธิบายคุณค่า ท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรองที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นคุณค่าของภาษาไทย และนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และมีมารยาทในการดู การพูด การอ่าน และการเขียน

  รหัสตัวชี้วัด

   ท 5.1ม1/1 ,ม1/2 ,ม1/3

  Self enrolment
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    รหัสวิชา    22101 รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / หน่วยการเรียน  1.5  หน่วยกิต / จำนวน  60  ชั่วโมง / ภาคเรียน

  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด
  มฐ. ท 1.1 ม.2 /1,2,3,4,5,6,7 และ 8
  มฐ. ท 2.1 ม.2 /1,2,3,4,6,7 และ 8
  มฐ. ท 3.1 ม.2 /1,2,3,4,5 และ 6
  มฐ. ท 4.1 ม.2 /1,3,4,
  มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5

  รวมทั้งหมด    30    ตัวชี้วัด

  Self enrolment
 • ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด  ศึกษาวิเคราะห์หลักการใช้ภาษาไทย  วรรณคดีและวรรณกรรม 
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด              

               มฐ. ท 1.1 ม.2 /1,2,3,4,5,6,7 และ 8
               มฐ. ท 2.1 ม.2 /1,2,3,4,6,7 และ 8
               มฐ. ท 3.1 ม.2 /1,2,3,4,5 และ 6
               มฐ. ท 4.1 ม.2 /1,3,4,
               มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5

  Self enrolment
 •         ความหมายของวรรณกรรมและวรรณคดี  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก ศิลาจารึกหลักที่ 1 บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ จอนนนารายณืปราบนนทก

               มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5

  Self enrolment
 •  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และมีมารยาทในการเขียน  ฟัง ดู และพูด แสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่อง วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องจากการฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ และมีมารยาทในการฟังดู และพูด

             มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

  มฐ. ท 1.1 ม.3/  1, 2,3,4,5,6,7,8 และ 9

  มฐ. ท 2.1 ม.3/  2 ,8 และ 9

  มฐ. ท 3.1 ม.3/ 2, 4

  มฐ. ท 4.1 ม.3/ 1,5 และ 6

  มฐ. ท 5.1 ม.3 / 1, 2 และ 4

  Self enrolment
 • มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
  ตัวชี้วัด
  2.1 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน

  Self enrolment
 • ผู้เรียนศึกษาวรรณกรรม ความงามและสุนทรียภาพ จับใจความสำคัญและคุณค่าของวรรรกรรม
  มาตรฐานที่ ท1.1
                   ท 5.1

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 31101 รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่งโมง / ภาคเรียน มาตรฐาน / ตัวชี้วัด มฐ.ท 1.1 ม. 4 / 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 มฐ.ท 2.1 ม. 4 / 3, 5, 6, 7, 8 มฐ.ท 3.1 ม. 4 / 1, 2. 3, 6 มฐ.ท 4.1 ม. 4 / 1, 4, 7 มฐ.ท 5.1 ม. 4 / 1, 4, 5, 6 รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด

  Self enrolment
 • คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์  จุดมุ่งหมายการแต่ง การพิจารณารูปแบบวรรณคดี การวิเคราะห์เนื้อหา และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

  มาตรฐาน ท 5.1 ตัวชี้วัด ม.4-6/1, 3, 6

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation