• หลักการสร้างเว็บไซต์และรู้จักกับ Dreamweaver การสร้างเว็บไซต์ การสร้างข้อความ การตกแต่งด้วยภาพ การใส่ตาราง การเชื่อมโยง

  Self enrolment
 • การศึกษาเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความรู้จริงต่าง ๆ  ครบสมบูรณ์  ซึ่งต้องกระทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย  โดยผู้ศึกษาจะต้องตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนว่า  ต้องการทำอะไร  ต้องการทราบอะไร  แล้วกระทำไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  โดยใช้หลักของเหตุผล ในการศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล 
  Self enrolment
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การออกแบบทางเทคโนโลยีจากการถ่ายทอดความคิดที่เป็นชิ้นงานและเป็นวิธีการ และกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน  

 • คอมพิวเตอร์กราฟิก (ปรับพื้นฐาน) 4/5 6, 9 ปีการศึกษา 2559

  Self enrolment
 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาและโปรแกรมภาษาโลโก  กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์

  เทคโนโลยีสร้างสรรค์

 • ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม การเริ่มใช้งานโปรแกรม การสร้างฐานข้อมูล ตาราง แก้ไขโครงสร้างตาราง ป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และการสั่งพิมพ์ สร้างชิ้นงานแบบสอบถามเพื่อจัดทำข้อมูลรายบุคคล บันทึกการเรียนและคำนวณเกรดเฉลี่ย จัดทำเมนูอาหาร รายการหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน และเชื่อมโยงข้อมูล

  Self enrolment
 • ศึกษาหลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด การเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษา การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ หลักการพัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานจากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ เข้าใจบทบาทและนำเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

  Self enrolment
 • อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย วิธีการสร้างชิ้นงานเพื่อประสบการณ์อาชีพ คิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีลดการใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างชิ้นงานเพื่อประสบการณ์อาชีพ สร้างสิ่งของเครื่องใช้ใชีวิต

  ประจำวันลดการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ

  รหัสตัวชี้วัด

  ง 1.1 ม.1/1 , ม.1/2 , ม.1/3     

  ง.4.1 , ม1/1 , ม.1/2 , ม.1.3

  Self enrolment
 •            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานบ้าน    เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   อาหารและ
  โภชนาการ   งานเกษตร งานประดิษฐ์  งานธุรกิจและงานอาชีพ   โดยใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน   การจัดการ   กระบวนการแก้ปัญหา  การทำงานร่วมกัน  และการแสวงหาความรู้ วางแผนการเลือกอาชีพ          
              มาตรฐาน  ง 1.1   ตัวชี้วัด  ม. 2/1-3

   

  Self enrolment
 • ระดับเทคโนโลยี   โครงการคอมพิวเตอร์  การนำเสนอข้อมูล  ภาษาคอมพิวเตอร์

  Self enrolment
 • การดัดแปลงและตกแต่งเสื้อผ้า มฐ.ง 1.1 ตัวชี้วัดม.3/1 ม.3/2 ม.3/3

  Self enrolment
 • ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม  ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของการคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาชุดกล่องสมองกล

  โดยให้ผู้เรียนฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกทำการทดลองชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX

  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์

  Self enrolment
 • มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้จักกับโปรแกรม Authorware การสร้างเนื้อหา การสร้างเมนูด้วย Interaction Icon สร้างการนำเสนอแบบต่อเนื่องโดยใช้ Decision Icon สร้างปุ่ม ด้วย Adobe Photoshop การใช้งาน Frame Work เพื่อสร้างเนื้อหา การสร้างแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ แบบต่าง ๆ เพิ่มเสียงให้สดใสด้วย Sound Icon ใส่ภาพยนตร์ลงในผลงานด้วย Digital Movie การ Publish ผลงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  Self enrolment
 •  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์     คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

  Self enrolment
 •  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา หลักการดำรงชีวิต การใช้ชีวิตประจำวันและครอบครัวอย่างมีความสุข ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร การดูแลเสื้อผ้าและดัดแปลงเสื้อผ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การปลูกพืชในกระถางเพื่อใช้ในครอบครัว โดยมุ่งให้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  มฐ ง 1.1 ม.4-6/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

  Self enrolment
 • มุ่งให้นักเรียนศึกษาและเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม, ภาษา Pascal, โครงงานคอมพิวเตอร์, การใช้งาน Social Network

  ตัวชี้วัด
  มฐ ง 3.1         ม. 4-6/6  ม. 4-6/7  ม. 4-6/9  ม. 4-6/11  ม. 4-6/12  และ ม. 4-6/13
  รวม  6 ตัวชี้วัด

  Self enrolment
 •     ศึกษาการเกษตรกับการดำรงชีวิต การเกษตรกับการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีทางการเกษตร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช กระบวนการปลูกพืช การจัดการผลผลิต การเกษตรเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์  การจัดการผลพลอยได้จากการเกษตร
       มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ง. 1.1 (ม.4-6) /1-7

  Self enrolment
 • ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย, การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์, การเลือกใช้คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ , การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, คุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มาตรฐาน ง 2.1 ม.4-6/4, 5
  มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation