•                 ศึกษาโครงสร้างของบทละคร  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม รำวงมาตรฐาน การแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง  การพัฒนารูปแบบการแสดง  องค์ประกอบนาฏศิลป์ การจัดการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ

                  โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิด  สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางด้านนาฏศิลป์

                  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และ การแสดงออกถึงการอนุรักษ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รักความเป็นไทย และจิตสาธารณะ

   

  รหัสตัวชี้วัด

  มาตรฐาน ศ.3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7

  มาตรฐาน ศ.3.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3

  Self enrolment
 • วงดนตรี วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

  ตัวชี้วัด

  ศ 2.1 ม.1/1 ศ 2.1 ม.1/2 ศ 2.1 ม.1/3 ศ 2.1 ม.1/4 ศ 2.1 ม.1/9

  ศ 2.1 ม.1/5 ศ 2.1 ม.1/6 ศ 2.1 ม.1/7 ศ 2.1 ม.1/8

  ศ 2.2 ม.1/1 ศ 2.2 ม.1/2

   

   

  Self enrolment
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการละครของไทย ละครสากล ละครสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย บุคคลสำคัญและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย หลักการสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดง และการสร้างสรรค์ผลงานแสดงนาฏศิลป์

                  โดยกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง การสรุปความรู้ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัติท่ารำต่างๆ สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ตามที่ต้องการ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

                  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถนำความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ มีความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน รักในความเป็นไทยเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ

   

  รหัสตัวชี้วัด

  มาตรฐาน ศ 3.1 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8

  มาตรฐาน ศ 3.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4

  Self enrolment
 • ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ  หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุ  สามารถสร้างงานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์  ด้วยวัสดุสังเคราะห์  ธรรมชาติและวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ใช้เทคนิค  วิธีการที่หลากหลายในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่า  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือประกอบอาชีพได้  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  วิจารณ์งานทัศนศิลป์  ตลอดจนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

 • รู้้เข้าใจ  ศึกษาหลักการ และวิธีการใช้เส้น  การจัดภาพ  การตัดทอน  การเพิ่มเติม  การใช้น้ำหนัก  สี  แสง  เงา  วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ  การเขียนภาพด้วยวิธีวาดเส้น  และสีตามความถนัดของนักเรียน  ปฏิบัติการเขียนภาพทิวทัศน์จากจินตนาการ

  มาตรฐาน ศ 1.1 ม.1/1,ม.1/2,ม.1/3

  Self enrolment
 •                                             คำอธิบายรายวิชา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   รหัสวิชา ศ 21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1
  ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่วโมง / ต่อภาคเรียน

      การแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัตินาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ การสร้างสรรค์กิจกรรมการแสดง และการศึกษาค้นคว้าละครไทยยุคสมัยต่าง ๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์และละครไทย
  เห็นความสำคัญและคุณค่าของการสร้างสรรค์งานดนตรีและนาฏศิลป์ เชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ซาบซึ้ง เห็นคุณค่า รักและหวงแหนดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
  รหัสตัวชี้วัด
  ศ 2.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5, ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, ม.1/9
  ศ 2.2      ม.1/1, ม.1/2
  ศ 3.1      ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4, ม.1/5
  ศ 3.2      ม.1/1, ม.1/2

  Self enrolment
 • ศึกษาการใช้สื่อ  อุปกรณ์  มาสร้างงานศิลปะด้วยจินตนาการและประสบการณ์ทางศิลปะ   การใช้ทัศนธาตุ  เทคนิค  สร้างสรรค์งานศิลปะ   วิเคราะห์  วิจารณ์  งานศิลปะ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เครื่องมือ  คอมพิวเตอร์  สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างมีสุนทรีภาพ  ได้จากประสบการณ์จินตนาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรักและหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทยและสากล  เพื่อการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบทอดงานศิลปวัฒนธรรมไทยและสากลวัสดุ – อุปกรณ์  มาสร้างงานศิลปะด้วยจินตนาการและประสบการณ์ทางศิลปะ 

  มาตรฐานการเรียนรู้ ศ1.1.1 - ศ1.1.4    ,    ศ1.2.1 - ศ1.2.2

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รหัสวิชา ศ 23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1.0 หน่วยกิต
  2 คาบ / สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่งโมง / ภาคเรียน
  ศึกษาและฝึกทักษะทางดนตรี-นาฏศิลป์ผ่านกระบวนการอธิบาย การร้องเพลง การเล่นดนตรี การแต่งเพลง การจัดแสดงดนตรี การวิจารณ์เปรียบเทียบ การฝึกทักษะการปฏิบัติ อธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง ร้องเพลงเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง อธิบายเหตุผลในการเลือกใช้องค์ประกอบดนตรีในการสร้างสรรค์งานดนตรีของตนเอง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานดนตรีของตนเองและผู้อื่น
  ตัวชี้วัด
  ศ 2.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
  ศ 2.2 ม.3/1 ม.3/2
  ศ 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7
  ศ 3.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
  รวม 19 ตัวชี้วัด

  Self enrolment
 • หน่วยที่ 1 พื้นฐานศิลปะ

  1.ศิลปะพื้นฐาน

  2.มนุษย์กับศิลปะ

  3.ประเภทของศิลปะ

  4.ทัศนศิลป์

  5.การถ่ายทอดรูปแบบทางทัศนศิลป์

  6.ศิลปะการออกแบบ

  7.ทัศนธาตุของการออกแบบ

  มฐ.ศ 1.1/1,2,3,4

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation