• การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว1.2 ม.4-6/1,2  ว2.1 ม.4-6/2,3 ว2.2 ม.4-6/1,2,3 ว8.1 ม.4-6 /1-12

  Self enrolment
 • คลื่น,เสียง,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟิสิกส์นิวเคลียร์

  Self enrolment
 •  

      โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกการสังเคราะห์ด้วยแสง, การสืบพันธุ์ของพืชดอก, การตอบสนองของพืช 

  Self enrolment
 • กำเนิดเอกภพ , ดาวฤกษ์  ,ระบบสุริยะ  ,เทคโนโลยีอวกาศ ,โครงสร้างโลก  ,  การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี  , แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ,ธรณีประวัติ

  Self enrolment
 • แรงและการเคลื่อนที่, พลังงาน, แสงและการมองเห็น, ไฟฟ้า

 • คำอธิบายรายวิชา

  รายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ไขปัญหา การสำรวจตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการศึกษา การวางแผนสำรวจตรวจสอบ การเก็บและการจัดกระทำกับข้อมูล เลือกใช้เครื่องมือในการสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล จากการตรวจสอบในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่ได้ผลเที่ยงตรง ปลอดภัย ศึกษาวิเคราะห์กรณีตัวอย่าง พัฒนาแนวคิดโครงงานที่ศึกษา เขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์และทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ  ตามขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงาน และทักษะกระบวนการ  ทางวิทยาศาสตร์  ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างได้ผล  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสมและมีจิตวิทยาศาสตร์                                                                            

  Self enrolment
 • ศึกษาหลักการพื้นฐานของแสง  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง  ปรากฎการณ์ทางแสง   ทัศนูปกรณ์   ความสว่าง   ตาและการมองเห็น   สี   การผสมสารสีและแสงสี   เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นข้อมูล การอภิปราย การสังเกต และการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

  Self enrolment
 • นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ส่วนประกอบที่สำคัญและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 

  มฐ ว 1.1 ตัวชี้วัด ม.1/1-2

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด สมบัติของธาตุและสารประกอบเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี                

  Self enrolment
 • ศึกษา  ค้นคว้า  ทดลอง  อภิปราย  วิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรม ระบบนิเวศต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 

   ตัวชี้วัด
  ว 1.2 ม.3/1-6, ว 2.1 ม.3/1-4, ว 2.2 ม.3/1-6, ว 8.1 ม.3/1-9

  Self enrolment
 • โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

  หน่วยที่ 1 โครงสร้างของโลก                     มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 1  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 2 โลกและการเปลี่ยนแปลง            มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 2  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 3 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา         มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 3  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 4 ธรณีประวัติ                                มฐ.  ว 6.1 / ตัวชี้วัด 3-6  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 5 เอกภพ                                      มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 1  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 6 ดาวฤกษ์                                    มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 2  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 7 ระบบสุริยะ                                 มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 2-3  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12
  หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีอวกาศ                      มฐ.  ว 7.1 / ตัวชี้วัด 3  ,  ว 8.1 / ตัวชี้วัด1-12

  Self enrolment
 • พลังงานนิวเคลียร์
  มาตราฐาน/ตัวชี้วัด ว 5.1 ม.4-6/5

  Self enrolment
 •     ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย และ อภิปราย และทดลองเกี่ยวกับ คลื่น สมัติของคลื่น คลื่นเสียง แสงและทัศนูปกรณ์ แสงเชิงฟิสิกส์
      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง

  Self enrolment
 •     คลื่น     เสียง    แสงเชิงเรขาคณิต    แสงเชิงทัศนูอุปกรณ์

  มฐ.ว 5

  Self enrolment
 • พลังงานความร้อน ความจุความร้อน ความร้อนแฝง สมดุลความร้อน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน กฏของเก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

  Self enrolment
 • ผลการเรียนรู้รายวิชาเคมี ว30221

   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

   แบบจำลองอะตอม  พันธะเคมี  สมบัติของธาตุและสารประกอบ

  Self enrolment
 •     ปฏิกิริยารีดอกซ์  การดุลสมการรีดอกซ์    เซลล์กัลวานิก  เซลล์อิเล็กโทรไลต์   อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกส์  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์อุตสาหกรรมปุ๋ย   

  Self enrolment
 •       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการศึกษาประวัติการค้นพบทางพันธุศาสตร์ของเมนเดล  ความน่าจะเป็น และกฎแห่งการแยก  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  การผสมเพื่อทดสอบลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล   ศึกษาและวิเคราะห์การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม  การค้นพบสารพันธุกรรม   โครโมโซม   โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของDNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม  การโคลนยีน การวิเคราะห์ DNAและการศึกษาจีโนม  อภิปรายผลกระทบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA       ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA  มุมมองทางสังคมและจริยธรรม   ศึกษาหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   พันธุศาสตร์ประชากร   ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กำเนิดของสปีชีส์โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      สืบเสาะหาความรู้   และอภิปรายสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์     จริยธรรม     คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation