• เลขยกกำลัง การให้เหตุผล

  รหัสตัวชี้วัด

  มาตรฐาน ค 4.1
  ค 4.1 ม.4-6/2 
  ค 4.2 ม.4-6/1
  ค 4.2 ม.4-6/2

  มาตรฐาน  ค 6.1 ม. 4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4, 4-6/5, 4-6/6

  Self enrolment
 • พหุนามและเศษส่วนพหุนาม, การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ, การประยุกต์เกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต

  Self enrolment
 • เนื้อหาโดยสรุป

  การหาตำแหน่งของข้อมูล การหาค่ากลางของข้อมูล การวัดการกระจาย คะแนนมาตรฐาน การหาพื้นที่ใต้โค้งปกติ การพยากรณ์

  Self enrolment
 • ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย จำนวนเต็ม เลขยกกำลัง พื้นฐานทางเรขาคณิต
  มฐ.ค 1.1 ม.1/1, มฐ.ค.1.2 ม.1/1, มฐ.ค 1.4 ม.1/1, มฐ.ค1.1 ม 1/2, มฐ.ค 1.2 ม 1/3,มฐ.ค1.2 ม.1/4

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ดังนี้
    จำนวนเต็ม ระบุ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม
    การหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
    เลขยกกำลัง  การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
     พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
      เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
  มฐ.ค1.1ม.1/1 ,มฐ.ค1.2ม.1/1,มฐ.ค1.4ม.1/1,มฐ.ค1.2ม.1/3,มฐ.ค.1.2ม.1/4

 • การประยุกต์  1   

  จำนวนและตัวเลข   

  การประยุกต์ของจำนวนเต็ม  การประยุกต์ของเลขยกกำลัง 

  การสร้าง 

  Self enrolment
 •        ศึกษา เกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ การวัด หน่วยความยาว พื้นที่ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจาวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ การคาดคะเน ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

  ตัวชี้วัด   ค 1.1 ม.2/4 ค 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3 ค 2.2 ม.2/1 ค 3.2 ม.2/1, ม.2/3, ม.2/4 ค 4.2 ม.2/2 ค 5.1 ม.2/1 ค 5.2 ม.2/1 ค 6.1 ม.1-3/1, ม.1-3/2, ม.1-3/3, ม.1-3/4, ม.1-3/5, ม.1-3/6

  Self enrolment
 • การวัดพื้นที่
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ค 2.1 ม.2/1 

  Self enrolment
 • 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
  2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
  3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  4.  การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

                                

  Self enrolment
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร  ลักษณะและสมบัติของปริซึม    พีระมิด  ทรงกระบอก  กรวย  และทรงกลม  การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก  การหาปริมาตรของปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด  กรวยและทรงกลม   การเปรียบเทียบหน่วยความจุ  หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม  การใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่  พื้นที่ผิว  และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
  มาตรฐาน/ตัวชี้วัด    มฐ. ค 2.1 ม.3/1,   มฐ ค 2.1 ม.3/2 ,  มฐ. ค 2.1 ม.3/3 ,  มฐ. ค 2.1 ม.3/4

  Self enrolment
 • 1. การแสดงการบวก ลบ คูณ และหารหารจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง

  2. ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรณฑ์ที่สองแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

  3. แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

  4.  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่าสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์หรือใช้ทฤษฎีเศษเหลือ

  5. การแก้สมการกำสังสองโดยใช้สูตร

  6. แก้ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้

  7. เขียนกราฟของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

   8. บอกลักษณะของพาราโบลาที่กำหนดให้ได้

  Self enrolment
 • ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  ในสาระต่อไปนี้

              เซต  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนเซต  เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ การเท่ากันของเซต การดำเนินการของเซต  แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  และการแก้ปัญหาการหาสมาชิกของเซต

            จำนวนจริง  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณจำนวนจริง  การเท่ากันและการไม่เท่ากัน  ช่วง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง การแก้สมการกำลังสอง อสมการตัวแปรเดียวดีกรีหนึ่ง

  Self enrolment
 •      ศึกษา ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในสาระต่อไปนี้

  ตรรกศาสตร์  ระบบจำนวนจริง  และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

   

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  และการใช้เหตุผลในสาระต่อไปนี้

               ลำดับและอนุกรม    เข้าใจความหมายของลำดับ   และหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัดได้ เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  หาพจน์ต่าง ๆของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต  เข้าใจความหมายของผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต  หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิตโดยใช้สูตร  และนำไปใช้ได้

              ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์    กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์อย่างง่าย ๆความน่าจะเป็นจากการลงมือปฏิบัติ  และความน่าจะเป็นแบบ กับชีวิตประจำวัน          

              จัดการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การนำความรู้ความคิด  ทักษะและกระบวนการไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีความรับผิดชอบ  พากเพียรพยายามและมีวิจารณญาณ

              มีการวัดผลประเมินผลอย่างหลากหลาย  ประเมินตามสภาพจริง  ครอบคลุมความรู้  กระบวนการ  และคุณธรรมจริยธรรม

  Self enrolment
 • 1. ฟังก์ชั่นไซน์และโคไซน์  2. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติอื่นๆ  3.ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของมุม 4.กราฟของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ  5. ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่าง 6.ตัวผกผันของฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ 7.เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ 8.กฎของไซน์และโคไซน์ 9.การหาระทางและความสูง

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา  ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จริงในสาระต่อไปนี้

   1.สถิติและข้อมูล 2.การแจกแจงความถี่ 3.ตำแหน่งที่และค่ากลางของข้อมูล 4.การวัดการกระจายของข้อมูล

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation