•    ประวัติและประโยชน์ การเล่นกระบี่

     การทดสอบสมรรถภาพ

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและวิเคราะห์ ความสามารถของตนเองตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล ประเภทบุคคลและทีม โดยใช้ทักษะพื้นฐานตามชนิดกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการและนาหลักความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิชาอื่น ความสาคัญของการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬา จนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี เห็นคุณค่าของการนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

   รหัสตัวชี้วัด มาตรฐาน พ 3.1 ตัวชี้วัด พ 3.1 ม.1/1, พ 3.1 ม.1/2, พ 3.1 ม.1/3 มาตรฐาน พ 3.2 ตัวชี้วัด พ 3.2 ม.1/1, พ 3.2 ม.1/2, พ 3.2 ม.1/3, พ 3.2 ม.1/4, พ 3.2 ม.1/5, พ 3.2 ม.1/6

  Self enrolment
 •       คำอธบายรายวิชา

             ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลอย่างละ 1 ชนิด โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับตนเองและทีม นำหลักการ ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไปใช้ในการสสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมและนำหลักความรู้วิธีการไปขยายผลการเรียนรู้ให้กับผู้อื่น มีมารยาทในการเล่นและดูกีฬาด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา มีความรู้ทั่วไปของกีฬาวอลเลย์บอล ทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน การเสิร์ฟ การตบ การสกัดกั้น ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา

  รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

  สาระที่ 3   มาตรฐาน พ 3.1    ตัวชี้วัดข้อที่  1 – 3

  สาระที่ 3   มาตรฐาน พ 3.2    ตัวชี้วัดข้อที่  1 – 5

   

  Self enrolment
 • วัยรุ่นไม่วุ่นวาย พฤติกรรมทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ ปลอดภัยไว้ก่อน การใช้บริการทางสุขภาพ

  มฐ พ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1-2, 

  มฐ พ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1-4,  

  มฐ พ 4.1 ตัวชี้วัดที่  1-7

  Self enrolment
 • คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ชีวิตและครอบครัว การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพ       

            รหัสตัวชี้วัด

            พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

            พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

            พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/, ม.3/4

            พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation