ว 23102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (ครู......)
(ดาราศาสตร์)

เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเอกภพ