ท 21101 ภาษาไทย_หลักภาษา (ครูพิศมัย)
(TH21101)

คำอธิบายรายวิชา

                   ฝึกการฟัง  ดู  พูด  อ่าน เขียน โดยฟังและดูสื่อโน้มน้าวใจ เรื่องเล่า พูดสรุปความ เล่าเรื่อง      แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่า อ่านออกเสียงทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง    อ่านจับใจความ     อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม    คัดลายมือ      ท่องจำบทอาขยาน แนะนำตนเอง     แนะนำสถานที่สำคัญ บรรยาย ย่อความ แสดงความคิดเห็น จดหมายส่วนตัว รายงานการศึกษาค้นคว้า

                 หลักการอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง    หลักการอ่านจับใจความ ความหมายและตัวอย่างของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น    ความหมายของคำตามบริบท   หลักการใช้ภาษาโน้มน้าวใจ หลักการเขียนตัวอักษรไทยและเลขไทย      หลักการเขียนแนะนำ      หลักการเขียนบรรยาย หลักการเขียนย่อความ      หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น หลักการเขียนจดหมายส่วนตัว หลักการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า     หลักการพูดสรุปความ      หลักการพูดเล่าเรื่อง  หลักการพูดแสดงความคิดเห็น     เสียงในภาษา      ชนิดและหน้าที่ของคำ   การใช้คำ        สำนวนสุภาษิตคำพังเพย

                  มีมารยาทในการอ่าน   การฟัง  การดู  การพูด  และการเขียน