ง 31102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ม.4 (ครูบุญเอื้อ)
(Wk31101)

 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษา หลักการดำรงชีวิต การใช้ชีวิตประจำวันและครอบครัวอย่างมีความสุข ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร การดูแลเสื้อผ้าและดัดแปลงเสื้อผ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การปลูกพืชในกระถางเพื่อใช้ในครอบครัว โดยมุ่งให้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
มฐ ง 1.1 ม.4-6/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7