ง 31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม.4 (ครูวัชนี)
(ง 31101)

 092.jpgองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์     คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต