ง 22201 IPST-MicroBox (ครูศุภสิทธิ์)
(Wk 22201)

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม  ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบขั้นตอนในการทำงานของการคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น เพื่อนำไปพัฒนาชุดกล่องสมองกล

โดยให้ผู้เรียนฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกทำการทดลองชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBOX

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัย มุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์