ค 21101_2คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (ครูบุษยมาศ)
(ค 21101_2)

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ดังนี้
  จำนวนเต็ม ระบุ จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ และศูนย์ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม
  การหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
  เลขยกกำลัง  การคูณและการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
   พื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้วงเวียนและสันตรง การสร้างรูปเรขาคณิตโดยใช้การสร้างพื้นฐาน
    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
มฐ.ค1.1ม.1/1 ,มฐ.ค1.2ม.1/1,มฐ.ค1.4ม.1/1,มฐ.ค1.2ม.1/3,มฐ.ค.1.2ม.1/4