ศ 31101รายวิชาพื้นฐาน ทัศนศิลป์ ครูมัทธนา วิเศษดี
(AR31101M43_1)

ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  ความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ  หลักการออกแบบในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุ  สามารถสร้างงานแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  โดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์  ด้วยวัสดุสังเคราะห์  ธรรมชาติและวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ใช้เทคนิค  วิธีการที่หลากหลายในการสร้างงานทัศนศิลป์ได้อย่างเหมาะสม  เห็นคุณค่า  นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  หรือประกอบอาชีพได้  วิเคราะห์เปรียบเทียบ  วิจารณ์งานทัศนศิลป์  ตลอดจนมีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล