ง 32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ม.5 (ครูเทียนชัย)
(C32101)

มุ่งให้นักเรียนศึกษาและเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรม, ภาษา Pascal, โครงงานคอมพิวเตอร์, การใช้งาน Social Network

ตัวชี้วัด
มฐ ง 3.1         ม. 4-6/6  ม. 4-6/7  ม. 4-6/9  ม. 4-6/11  ม. 4-6/12  และ ม. 4-6/13
รวม  6 ตัวชี้วัด