ง 30243 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 ม.4/8-9 (ครูเทียนชัย)
(C 30243)

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รู้จักกับโปรแกรม Authorware การสร้างเนื้อหา การสร้างเมนูด้วย Interaction Icon สร้างการนำเสนอแบบต่อเนื่องโดยใช้ Decision Icon สร้างปุ่ม ด้วย Adobe Photoshop การใช้งาน Frame Work เพื่อสร้างเนื้อหา การสร้างแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ แบบต่าง ๆ เพิ่มเสียงให้สดใสด้วย Sound Icon ใส่ภาพยนตร์ลงในผลงานด้วย Digital Movie การ Publish ผลงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยสอน