อ 32101_1 ภาษาอังกฤษ ม.5 (ครูจินตหรา)
(E 32101_1)

สาระที่ 1 : ภาษาเพื่อการสื่อสาร   :  มฐ. ต1.1      มฐ. ต1.2     มฐ. ต1.3

สาระที่ 2 : ภาษาและวัฒนธรรม   :   มฐ. ต2.1     มฐ. ต2.2

สาระที่ 3 : ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  :  มฐ. ต3.1

สาระที่ 4 : ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  :  มฐ. ต4.1  มฐ. ต4.2