ส 22104 ประวัติศาสตร์ ม.2 (ครูศุภชัย)
(So 22104)

พัฒนาการอาณาจักรธนบุรี    ส 4.3   ม. 2/1 ม.2/2