ส 30282 อาเซียนศึกษา ม.6 (ครูสนธยา)
(SO 30282)

<1.พัฒนาการอาเซียน>  <2.ผลงานของกลุ่มอาเซียน>  <3.กลไกการทำงานของอาเซียน>
<4.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน> <5.ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นประชาคมอาเซียน>