ศ 33101_2 ดนตรี – นาฏศิลป์ ม.6 (ครูถนอมขวัญ)
(AR 33101_2)

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการละครของไทย ละครสากล ละครสร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย บุคคลสำคัญและวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทย หลักการสร้างสรรค์และวิจารณ์การแสดง และการสร้างสรรค์ผลงานแสดงนาฏศิลป์

                โดยกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่าง การสรุปความรู้ จากใบความรู้ ภาพการแสดงนาฏศิลป์ การปฏิบัติท่ารำต่างๆ สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานด้านนาฏศิลป์ตามที่ต้องการ บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาติ

                เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทยและสากล สามารถนำความรู้ด้านนาฏศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ มีความเชื่อมั่นภาคภูมิใจในการแสดงออก มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นในการทำงาน รักในความเป็นไทยเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกและเอกลักษณ์ของชาติ

 

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ 3.1 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4 , ม.6/5 , ม.6/6 , ม.6/7 , ม.6/8

มาตรฐาน ศ 3.2 ม.6/1 , ม.6/2 , ม.6/3 , ม.6/4