ท 23101 ภาษาไทย ม.3 (ครูดลพร)
(TH23101(ภาษาไทย))

 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง ตีความ วิเคราะห์วิจารณ์ และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และมีมารยาทในการเขียน  ฟัง ดู และพูด แสดงความคิดเห็น ประเมินเรื่อง วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องจากการฟังและดู  พูดในโอกาสต่างๆ และมีมารยาทในการฟังดู และพูด

           มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มฐ. ท 1.1 ม.3/  1, 2,3,4,5,6,7,8 และ 9

มฐ. ท 2.1 ม.3/  2 ,8 และ 9

มฐ. ท 3.1 ม.3/ 2, 4

มฐ. ท 4.1 ม.3/ 1,5 และ 6

มฐ. ท 5.1 ม.3 / 1, 2 และ 4