ศ 21102_2 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.1 (ครูรุจี)
(Ar 21102_2)

วงดนตรี วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.1/1 ศ 2.1 ม.1/2 ศ 2.1 ม.1/3 ศ 2.1 ม.1/4 ศ 2.1 ม.1/9

ศ 2.1 ม.1/5 ศ 2.1 ม.1/6 ศ 2.1 ม.1/7 ศ 2.1 ม.1/8

ศ 2.2 ม.1/1 ศ 2.2 ม.1/2