อ 22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นม.2(ครูสิรินทรา)
(En 22101)

รายวิชาภาษาอังกฤษ อ22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาศัพท์ สำนวน ใช้ภาษา ท่านทาง น้ำเสียงความรู้สึก อธิบาย ตีความ ถ่ายโอน สรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสาร แลกเปลียนข้อมูล น้ำเสนอ อภิปราย บรรยาย ถ่ายโอน ปฎิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน บทน้อยกรอง บทสนทนา เรื่องสั้น ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียง ใช้เคื่องหมายวรรคตอน เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงจากสื่อประเภทต่างๆ ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง และนันทนาการ สุขภาพ และสวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีสนทนา เขียน สรุปในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในห้องเรียนและสถานศึกษาพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆและวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพเข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะกระบวนการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร กระบวนการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ภาษาและกระบวนการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม ตามมารยาททางสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นำไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง มีความมั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้างแสดงออกอย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน และมีขันติธรรม

รหัสมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ต1.1 ม.1/1,2,3,4

ต1.2 ม.1/1,2,3,4,5

ต1.3 ม.1/1,2,3

ต2.1 ม.1./1,2,3

ต2.2 ม.1/1,2

ต3.1 ม.1/1

ต4.1 ม.1/1

ต4.2 ม.1/1