ค 32101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ม.5 (ครูนฤมล)
(Ma 32101)

เลขยกกำลัง การให้เหตุผล

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 4.1
ค 4.1 ม.4-6/2 
ค 4.2 ม.4-6/1
ค 4.2 ม.4-6/2

มาตรฐาน  ค 6.1 ม. 4-6/1, 4-6/2, 4-6/3, 4-6/4, 4-6/5, 4-6/6