ท 22101_2 ภาษาไทย 3 ม.2 (ครูณัฐกฤตา)
(TH 22101_2)

มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ วิจารณ์สิ่งที่ได้อ่าน ฟัง และดู  พูดและเขียนได้ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์ เลือกอ่านหนังสือได้อย่างกว้างขวางเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการบันเทิง มีมารยาทในการใช้ภาษา เห็นคุณค่าของภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมไทย เกิดความประทับใจในศิลปะการประพันธ์ สามารถนำไปกล่าวอ้างได้ พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย

 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด   มฐ. ท 1.1 ม.2 /1,2,3,4,5,6,7 และ 8  มฐ. ท 2.1 ม.2 /1,2,3,4,6,7 และ 8  มฐ. ท 3.1 ม.2 /1,2,3,4,5 และ 6 มฐ. ท 4.1 ม.2 /1,3,4,  มฐ. ท 5.1 ม.2 /1,2,3,4 และ 5