ศ 23103 ดนตรี-นาฏศิลป์ ม.3 (ครูวุฒิชัย)
(Ar23103)

                ศึกษาโครงสร้างของบทละคร  นาฏยศัพท์หรือศัพท์ทางการละครที่เหมาะสม รำวงมาตรฐาน การแสดงอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันและในการแสดง  การพัฒนารูปแบบการแสดง  องค์ประกอบนาฏศิลป์ การจัดการแสดงในบทบาทหน้าที่ต่างๆ

                โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ จำแนกประเภท อธิบาย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง การสรุปความรู้และการจัดระบบความคิด  สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานทางด้านนาฏศิลป์

                เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญ และ การแสดงออกถึงการอนุรักษ์ของศิลปวัฒนธรรมไทย  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รักความเป็นไทย และจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

มาตรฐาน ศ.3.1 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7

มาตรฐาน ศ.3.2 ม.3/1 , ม.3/2 , ม.3/3