ส 21101_2 สังคมศึกษา ม.1 (ครูปริศนา )
(So21101_2)

พระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด

ส 1.1   ม. 1/1 ,  ม.1/2, ม. 1/3, ม. 1/4 ,ม. 1/5 ,ม. 1/6, ม. 1/7,  ม. 1/8

ม. 1/9 ,ม. 1/10 , ม. 1/11

ส 1.2  ม. 1/1, ม. 1/2 ม. 1/3, ม. 1/4 , ม. 1/5