ว 30114_2 วิชาพลังงาน ม.5 (ครูสายฝน)
(Sc 30114_2)

คลื่น,เสียง,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟิสิกส์นิวเคลียร์