ว30116 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม (ครูพนิดา)
(SC30116)

1177995546.gifการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ว1.2 ม.4-6/1,2  ว2.1 ม.4-6/2,3 ว2.2 ม.4-6/1,2,3 ว8.1 ม.4-6 /1-12