ส 22101 สังคมศึกษา ม.2 (ครูกันยาภัทร)
( SO 22102 (พระพุทธศาสนา))

ศึกษา อธิบาย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาหลักธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ สาสนาพิธิ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข