อ 333208 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 6 ม.6/1-6 (ครูวรรณมณี)
(EN 33208)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เข้าใจ ตีความ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดีจากสื่อ

สิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2. สามารถใช้ภาษาแสดงความคิดเห็น โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3. สามารถนําเสนอความคิดรวบยอด ด้วยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งการเขียนในรูปแบบต่างๆกัน

4. สามารถแสดงความคิดเห็นต่อวัฒนธรรม ประเพณี และความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา

5. เห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและอาช ั ีพ

6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน

7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อและ / หรือด้านอาชีพ