ง 21201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)
(Wk 21201)

ศึกษาหลักการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด การเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษา การเขียนแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม กฎเกณฑ์ไวยากรณ์ หลักการพัฒนาโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานจากจินตนาการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ เข้าใจบทบาทและนำเอาความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมไปใช้ได้อย่างถูกต้อง