ง 20205 การใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ม.3 (ครูศุภสิทธิ์)
(Wk 20205)

ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม การเริ่มใช้งานโปรแกรม การสร้างฐานข้อมูล ตาราง แก้ไขโครงสร้างตาราง ป้อนข้อมูลและแก้ไขข้อมูลในตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน และการสั่งพิมพ์ สร้างชิ้นงานแบบสอบถามเพื่อจัดทำข้อมูลรายบุคคล บันทึกการเรียนและคำนวณเกรดเฉลี่ย จัดทำเมนูอาหาร รายการหนังสือในห้องสมุดโรงเรียน และเชื่อมโยงข้อมูล