ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3
(ง 22101 ครูศุภิสรา คำอุดม)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หลักการแก้ปัญหาและโปรแกรมภาษาโลโก  กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีสร้างสรรค์