ว 30245 ชีววิทยา 5 ม.6 (ครูประมณฑ์การณ์)
(sc 30245 (ชีววิทยา))

      ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการศึกษาประวัติการค้นพบทางพันธุศาสตร์ของเมนเดล  ความน่าจะเป็น และกฎแห่งการแยก  กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ  การผสมเพื่อทดสอบลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล   ศึกษาและวิเคราะห์การถ่ายทอดยีนบนโครโมโซม  การค้นพบสารพันธุกรรม   โครโมโซม   โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของDNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม  การโคลนยีน การวิเคราะห์ DNAและการศึกษาจีโนม  อภิปรายผลกระทบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA       ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA  มุมมองทางสังคมและจริยธรรม   ศึกษาหลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   พันธุศาสตร์ประชากร   ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล กำเนิดของสปีชีส์โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์      สืบเสาะหาความรู้   และอภิปรายสรุปเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ   สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์     จริยธรรม     คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม