อารยธรรมโลก
(World Civilization)

ศึกษาแหล่งอารยธรรมต่าง ๆ ของโลก เหตุการสำคัญในยุโรปสมัยกลาง สมัยใหม่