ง 23201 การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 (ครูวรัญญา)
(ง 23201)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การออกแบบทางเทคโนโลยีจากการถ่ายทอดความคิดที่เป็นชิ้นงานและเป็นวิธีการ และกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน