ง 23203 การศึกษาค้นคว้า ม.3/1 (ครูเทียนชัย)
(C 23203)

การศึกษาเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้ เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความรู้จริงต่าง ๆ  ครบสมบูรณ์  ซึ่งต้องกระทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย  โดยผู้ศึกษาจะต้องตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนว่า  ต้องการทำอะไร  ต้องการทราบอะไร  แล้วกระทำไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  โดยใช้หลักของเหตุผล ในการศึกษา  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล