ก 23901 กิจกรรมแนะแนว ม.3 (ครูชินานาฏ)
(Nn 23901 (กิจกรรมแนะแนว))

dukdik_25.out.gifเรียนรู้สู่อนาคต  อาชีพที่สนใจ  ชายหญิงคิดต่าง  ชีวิตฮึดสู้

[แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมแนะแนว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  (โรงเรียนสตรีวิทยา ๒)]