ค 31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 (ครูพรถวิล)
(MA 31101)

ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  ในสาระต่อไปนี้

            เซต  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเขียนเซต  เซตว่าง เซตจำกัด เซตอนันต์ การเท่ากันของเซต การดำเนินการของเซต  แผนภาพของเวนน์-ออยเลอร์  และการแก้ปัญหาการหาสมาชิกของเซต

          จำนวนจริง  สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณจำนวนจริง  การเท่ากันและการไม่เท่ากัน  ช่วง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง การแก้สมการกำลังสอง อสมการตัวแปรเดียวดีกรีหนึ่ง