ง 33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.6 (ครูเทียนชัย)
(C 33101)

ระบบสื่อสารข้อมูลไร้สาย, การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์, การเลือกใช้คอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ , การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, คุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 2.1 ม.4-6/4, 5
มาตรฐาน ง 3.1 ม.4-6/3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13