พ 23101 สุขศึกษา 5 ม.3 (ครูธันรัตน์)
(HA 23101 (สุขศึกษา))

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ชีวิตและครอบครัว การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพ       

          รหัสตัวชี้วัด

          พ 1.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

          พ 2.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3

          พ 4.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/, ม.3/4

          พ 5.1 ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5