ว 22101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2 (ครูภาวิณี)
(sc 22101 (วิทยาศาสตร์))

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบสารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย ผลของสารเสพติดต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และแนวทางในการป้องกันตนเองจากสารเสพติด สมบัติของธาตุและสารประกอบเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี