พ 22101 สุขศึกษา 3 ม.2 (ครูสุดตา)
(HA 22101 (สุขศึกษา 3))

วัยรุ่นไม่วุ่นวาย พฤติกรรมทางเพศ สุขอนามัยทางเพศ ปลอดภัยไว้ก่อน การใช้บริการทางสุขภาพ

มฐ พ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1-2, 

มฐ พ 2.1 ตัวชี้วัดที่ 1-4,  

มฐ พ 4.1 ตัวชี้วัดที่  1-7