ท 31101 ภาษาไทย ม.4 (ครูอัจฉรา)
(ท 31101)

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท 31101 รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ 1.0 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ จำนวน 40 ชั่งโมง / ภาคเรียน มาตรฐาน / ตัวชี้วัด มฐ.ท 1.1 ม. 4 / 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 มฐ.ท 2.1 ม. 4 / 3, 5, 6, 7, 8 มฐ.ท 3.1 ม. 4 / 1, 2. 3, 6 มฐ.ท 4.1 ม. 4 / 1, 4, 7 มฐ.ท 5.1 ม. 4 / 1, 4, 5, 6 รวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด