อ 33207 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ม.6 (ครูชุลีพร)
(En 33207 (ภาษาอ่าน-เขียน))

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านทั้งที่เป็นความเรียงและไม่ใช่ความเรียงจากสารคดี บันเทิงคดีอย่างมีวิจารณญาณ  โดยผู้เรียนศึกษาเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มีความรู้ความเข้าใจ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความมั่นใจด้วยทักษะกระบวนการต่างๆ  ทั้งยังมีนิสัยรักการอ่าน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้วิชาอื่น และเป็นพลโลกที่ดี

มฐ.1.1-1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2