ค 31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 (ครูรัชนี)
(MA 31201)

     ศึกษา ทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล และจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในสาระต่อไปนี้

ตรรกศาสตร์  ระบบจำนวนจริง  และทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น