อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 ม.3 (ครูธรรมรัตน์)
(En 23101 (ภาษาอังกฤษ))

        ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง คำอธิบาย หลักการอ่านออกเสียงสื่อที่ไม่ใช่ความเสี่ยง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่างๆใกล้ตัว ความต้องการ การเสนอการตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ การขอและให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึกการบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์เรื่อง เหตุการณ์และสถานที่อยู่ในความสนใจ